Home| Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

Deze site, dat wil zeggen de websites. Uw gebruik van deze site is afhankelijk van uw aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden (deze "voorwaarden"). Door deze site te bezoeken, te gebruiken of er doorheen te bladeren, erkent u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of als u niet akkoord gaat met ons privacybeleid, gebruik deze site dan niet.

Elk gebruik van deze site dat niet in overeenstemming is met deze voorwaarden, wordt beschouwd als ongeoorloofde toegang. We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving aan u wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden door wijzigingen op deze site te plaatsen. Kom van tijd tot tijd terug om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele updates of wijzigingen in deze Voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Wij zijn eigenaar van alle rechten, titels en belangen in deze site, alle tekst, inhoud, afbeeldingen, interfaces, code en materialen, de look en feel, selectie en indeling, ontwerp en organisatie van deze site, en de compilatie van de inhoud, code, gegevens en materialen op deze site, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten. Deze site is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de Amerikaanse en andere auteursrechtwetten en is het eigendom van onze websites. U mag de inhoud, geheel of gedeeltelijk, niet wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken of op enigerlei wijze exploiteren. Kopiëren, herdistribueren, opnieuw verzenden, publiceren of commercieel exploiteren van gedownload materiaal zonder de uitdrukkelijke toestemming van onze websites of de eigenaar van het auteursrecht is niet toegestaan. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen op deze Site (gezamenlijk de "Merken") zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van, en zijn eigendom van, onze websites of andere eigenaren die onze websites het recht en de licentie hebben verleend om dergelijke Merken te gebruiken. U mag de Merken alleen weergeven of reproduceren met de voorafgaande schriftelijke toestemming van onze websites, en u mag geen handelsmerkvermeldingen van enige inhoud verwijderen of anderszins wijzigen.

Het kopiëren, verspreiden, verzenden, plaatsen, linken, deeplinken of anderszins wijzigen van de site zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze website is verboden. Elke overtreding van deze sectie kan resulteren in een inbreuk op het auteursrecht, handelsmerk, servicemerk of ander intellectueel eigendomsrecht, waardoor u civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties kunt oplopen. onze website behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met u te beëindigen als u inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van haar of een andere derde partij.

Beperking van persoonlijk en niet-commercieel gebruik

Uw gebruik van deze site is beperkt tot persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag alleen delen van het materiaal van deze site weergeven en downloaden naar een enkele personal computer en afdrukken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Anders mag u deze site of enige inhoud, producten of diensten die hiervan zijn verkregen, niet kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, publiceren, in licentie geven, wijzigen, vertalen, aanpassen, er afgeleide werken van maken, overdragen, verkopen of anderszins exploiteren. Site.

Gebruikersinhoud

Door video's, opmerkingen, berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen of andere inhoud ("Inhoud") op de Site te plaatsen of te verspreiden, (a) verleent u onze websites en de door hen aangewezen personen een niet-exclusief , royaltyvrij, eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk en sublicentieerbaar recht om de Inhoud over de hele wereld te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, distribueren, publiceren, afgeleide werken te creëren en openbaar weer te geven en uit te voeren; (b) onze websites en haar gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders het recht verlenen om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, indien zij daarvoor kiezen; en (c) vertegenwoordigen en garanderen dat (i) u alle rechten bezit en beheert op de inhoud die u plaatst of anderszins verspreidt, of dat u anderszins het wettelijke recht hebt om dergelijke inhoud op of via de site te plaatsen en te verspreiden; (ii) de Inhoud juist en niet misleidend is; en (iii) gebruik en plaatsing of andere overdracht van dergelijke inhoud is niet in strijd met deze voorwaarden en schendt geen rechten van of veroorzaakt geen letsel aan een persoon of entiteit. U verleent ons het recht om elke persoon of entiteit die uw of onze rechten op de Inhoud schendt door een schending van deze Voorwaarden, voor de wet te vervolgen.

Inhoud die door gebruikers wordt ingediend, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd en we zijn niet verplicht om dergelijke inhoud als bedrijfseigen informatie te behandelen. Zonder het voorgaande te beperken, behouden wij ons het recht voor om de inhoud te gebruiken zoals wij dat gepast achten, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen, bewerken, wijzigen, afwijzen of weigeren te plaatsen. We zijn niet verplicht u enige betaling voor inhoud aan te bieden of u het auteurschap van inhoud toe te schrijven. Als desalniettemin wordt vastgesteld dat u morele rechten behoudt (inclusief rechten op attributie of integriteit) in de Inhoud, stemt u er hierbij mee in dat (a) u niet verlangt dat persoonlijk identificeerbare informatie wordt gebruikt in verband met de Inhoud, of enige afgeleide werken van, of upgrades of updates daarvan; (b) u verzet zich niet tegen de publicatie, het gebruik, de wijziging, de verwijdering en de exploitatie van de inhoud door onze websites of haar vertegenwoordigers; (c) u doet afstand van en zult geen aanspraak maken op enige morele rechten van een auteur in de Inhoud; en (d) u vrijwaart onze websites van alle claims die u anders tegen onze websites zou kunnen indienen op grond van enige morele rechten.

Gebruik van chatfunctionaliteit en andere interactieve gebieden

Deze Site kan promoties uitvoeren waarin u of derden video- of audio-inhoud, berichten, materialen of andere items op de Site kunnen plaatsen ("Interactieve gebieden"). Als onze websites dergelijke interactieve gebieden bieden, bent u als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van dergelijke interactieve gebieden en gebruikt u ze op eigen risico. Door Interactieve Gebieden te gebruiken, stemt u er uitdrukkelijk mee in om geen van de volgende zaken via de Site te plaatsen, te uploaden, te verzenden, te distribueren, op te slaan, te creëren of anderszins te publiceren:

A. Inhoud die seksueel expliciet, gewelddadig, denigrerend, onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, obsceen, intimiderend, bedreigend, een inbreuk op de privacy of publiciteitsrechten van een ander individu op onze website, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins verwerpelijk is ;

B. Inhoud die illegaal drugsgebruik, tabak of vuurwapengebruik promoot;

C. Inhoud die een strafbaar feit vormt, aanmoedigt of instructies geeft, de rechten van een individu of groep schendt, of anderszins aansprakelijkheid schept of lokale, staats-, nationale of internationale wetten overtreedt;

D. Inhoud die mogelijk inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele of eigendomsrechten van een partij;

e. Inhoud waarin de namen of gelijkenissen van levende of overleden personen worden gebruikt zonder hun toestemming of die zich voordoet als een persoon of entiteit of die op een andere manier een verkeerde voorstelling geeft van uw band met een persoon of entiteit;

F. Ongevraagde advertenties of links naar andere commerciële sites;

G. De persoonlijke informatie van iemand anders (zoals de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, het burgerservicenummer, het creditcardnummer of andere persoonlijk identificeerbare informatie van iemand anders);

H. Virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, storende of destructieve bestanden;

i. Inhoud die geen verband houdt met het onderwerp van de Interactieve Zone(s) waarin dergelijke Inhoud is geplaatst;

J. Inhoud die boodschappen communiceert die niet stroken met de positieve goede wil van onze websites; of

k. Inhoud die, naar het enige oordeel van onze websites, aanstootgevend is, of die de Site of zijn gebruikers kan blootstellen aan enige schade.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inhoud die door u of een derde partij is geplaatst, opgeslagen of geüpload, of voor enig verlies of schade daaraan, noch zijn onze websites aansprakelijk voor fouten, laster, laster, smaad, weglatingen, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie of godslastering waarmee u te maken kunt krijgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen, verklaringen of inhoud die door gebruikers op deze site worden verstrekt. Hoewel we niet verplicht zijn om inhoud die is geplaatst op of verspreid via een interactieve ruimte te screenen, te bewerken of te controleren, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud die op de site is geplaatst of opgeslagen om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, inclusief een schending van deze Voorwaarden. Elk gebruik van de site, inclusief de interactieve gebieden, dat in strijd is met deze voorwaarden, kan leiden tot beëindiging of opschorting van uw toestemming om de site te gebruiken.

Klachtenbeleid inzake auteursrechten

Inbreukmelding:

Als u te goeder trouw van mening bent dat door ons gehoste materialen inbreuk maken op uw auteursrecht, verzoeken wij u de hieronder gevraagde schriftelijke informatie te verstrekken:

Geef de volgende informatie op in de onderstaande volgorde (inclusief paragraafnummers):

1. Een duidelijke identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden.

2. Een duidelijke identificatie van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk, en informatie waarmee we dat materiaal op de site kunnen lokaliseren, zoals een link naar het inbreukmakende materiaal.

3. Uw contactgegevens zodat wij uw klacht kunnen beantwoorden, bij voorkeur inclusief e-mailadres en telefoonnummer.

4. Voeg de volgende verklaring toe: "Ik ben er te goeder trouw van overtuigd dat het materiaal waarvan wordt beweerd dat het een inbreuk op het auteursrecht is, niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet."

5. Voeg de volgende verklaring toe: "Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben, of bevoegd ben om namens de eigenaar op te treden, van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt ."

6. De kennisgeving moet worden ondertekend door de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeende inbreuk wordt gemaakt.

*OPMERKING* U kunt contact met ons opnemen voor andere redenen dan claims wegens inbreuk op het auteursrecht

Een account aanmaken op de site

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Site en gebruik te maken van de Service, moet u een gebruikersaccount aanmaken op onze websites ("Account"). Door een account aan te maken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van de gebruiksvoorwaarden, die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen.

Als u een van deze Voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden van Rewards schendt, kunnen we uw Account of al uw Accounts beëindigen. Als we uw account beëindigen, kunt u zich niet opnieuw inschrijven of lid worden onder een nieuw account, tenzij we u formeel uitnodigen. Als u fraude pleegt of informatie vervalst in verband met uw gebruik van de Site of in uw Account, kan uw Account onmiddellijk worden beëindigd en behouden wij ons het recht voor om u aansprakelijk te stellen voor alle schade die wij lijden, om juridische stappen te ondernemen via relevante lokale, nationale en internationale wetshandhavingsinstanties en om uw internetprovider op de hoogte te stellen van frauduleuze activiteiten die wij met u of uw gebruik van de site associëren.

Beschikbaarheid van de website

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Site, inclusief alle functies daarin, voor onbepaalde tijd op elk moment kunnen wijzigen of verwijderen, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de site toegankelijk te houden, kan de site van tijd tot tijd om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, inclusief maar niet beperkt tot routineonderhoud. We behouden ons het recht voor om uw account te beëindigen en/of u te allen tijde en om welke reden dan ook te beletten de site te gebruiken of er toegang toe te krijgen. We behouden ons het recht voor om de inhoud, het uiterlijk, het ontwerp, de functionaliteit en alle andere aspecten van de site te bepalen. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij als we dit recht uitoefenen.

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Hoewel we streven naar nauwkeurigheid in alle elementen van de site, inclusief productvermeldingen, beschrijvingen en afbeeldingen van producten, kan deze fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, verzendtijden en beschikbaarheid . Aangezien de werkelijke kleuren die u voor producten ziet, kunnen variëren afhankelijk van uw monitor, kunnen we niet garanderen dat de kleurweergave van uw monitor de werkelijke kleur of afwerking van het product nauwkeurig weergeeft. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie op deze site op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw vertrouwen in enige informatie of inhoud op de Site, en we doen geen uitspraken over de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de Site, en zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag, online of offline, van elke persoon die de site gebruikt, inclusief schending van deze gebruiksvoorwaarden door een persoon.

Sweepstakes, prijsvragen, enquêtes of soortgelijke promoties

Als u deelneemt aan sweepstakes, prijsvragen, loterijen, enquêtes, games of andere soortgelijke promoties die via de Site beschikbaar worden gesteld, kunnen dergelijke promoties worden beheerst door regels die los staan van deze Voorwaarden. Bekijk de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de promotieregels in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn de promotieregels van toepassing.

Garantiedisclaimer

U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE OP EIGEN RISICO IS. NOCH RACK ROOM SHOES, NOCH EEN VAN HAAR WERKNEMERS, AGENTEN, DERDE INHOUDVERLENERS OF LICENTIEGEVERS OF EEN VAN HUN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN, GARANDEREN DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; NOCH GEVEN ZE ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT (A) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE, (B) DE BESCHIKBAARHEID OF VERWIJDERING VAN, OF HET NIET VERZENDEN VAN ENIGE INHOUD EN ANDERE COMMUNICATIE DIE DOOR DE SITE WORDT ONDERHOUDEN, (C) DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN ENIGE INFORMATIE DIE VIA DE SITE WORDT AANGEBODEN OF (D) DAT DE BESTANDEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OM VAN DEZE SITE TE DOWNLOADEN, INDIEN VAN TOEPASSING, VRIJ ZIJN VAN INFECTIES, VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE CODE DIE BESMETTENDE OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN. DE SITE WORDT TOEGANKELIJK GEMAAKT OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. RACK ROOM SHOES WIJST HIERBIJ ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE SITE EN ALLE PRODUCTEN, KOOPWAAR OF DIENSTEN DIE VIA DE SITE WORDEN AANGEBODEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIE VAN TITEL NIET-INBREUKMAKENDHEID , VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL RACK ROOM SHOES OF EEN VAN HAAR WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS, DERDE PARTIJEN AANBIEDERS VAN INHOUD OF LICENTIEGEVERS, OF EEN VAN HUN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK, HETZIJ VOOR GARANTIEBREUK, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SITE OF DIENST TE GEBRUIKEN, ALS GEVOLG VAN DE INHOUD EN ANDERE INFORMATIE DAARIN OF IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, OF UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE, ENIGE INHOUD VERKREGEN VAN DE SITE, ZELFS ALS RACK ROOM SHOES OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN RACK ROOM SHOES, IN TOTAAL VOOR ALLE CLAIMS DIE ONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORTVLOEIEN, EEN BEDRAG DAT HOGER IS DAN TWEEHONDERDVIJFTIG DOLLAR OF HET BEDRAG DAT U ONS DE LAATSTE HEBT BETAALD, OVERSCHRIJDEN ZES MAANDEN.

AANGEZIEN IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET IS TOEGESTAAN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT ZIJN TOT DE MATE DIE WORDT TOEGESTAAN DOOR DE WET.

Vrijwaring

U stemt ermee in onze websites schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheid, claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief honoraria en kosten van advocaten, die voortvloeien uit of verband houden met uw misbruik van de Site of enige schending van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, is die bepaling scheidbaar en blijven alle andere bepalingen volledig van kracht.

Copyright © 2024 Tevabelgie.